Misyon & Vizyon

İTÜ Maden Fakültesi

Maden Fakültesi Misyonu:

  • Fakültemizin beş mühendislik programında yarının ekonomik ve çevresel koşullarını iyileştirecek endüstinin, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yüksek düzeyde eğitim vererek mühendislik öğrencilerini hazırlamak,
  • Yerbililerinde mühendislik uygulamaları ile ilgili araştırma yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

Maden Fakültesi Vizyonu:

  • Fakültemizin beş mühendislik programının vizyonlarına paralel olarak yerbilimleri konularında güncel eğitim sağlamak ve bilimsel araştırmalar geliştirmek.

Fakültemizin Bölümlerinin misyonları aşağıdaki gibidir:

Maden  Mühendisliği, bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen ve sürekli güncelleştirilebilen lisans ve yüksek lisans programları oluşturmak, madencilik ve madencilik ile ilgili diğer konularda yurt içi ve yurt dışında çalışabilecek; teknik anlamda rekabetçi ve iyi eğitim almış, takım çalışması yeteneklerine sahip, kariyerleri boyunca teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilecek, aynı zamanda çevreye duyarlı Maden Mühendisleri yetiştirmektir.

Jeoloji Mühendisliği, yerbilimleri alanında çağdaş, bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalar yapmak, sonuçlarını toplum yararına kullanmak, çevreye,  topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci, lider özelliklere sahip mezunlar ve kadrolar yetiştirmektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalarla yeraltı enerji kaynaklarını Türkiye’nin ve insanlığın sürdürülebilir gelişimine sunmak, petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrisine ve ilgili sektörlerine, temel ve mühendislik bilimi donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı, takım ve disiplinler arası çalışmalara yatkın, bilgisayar ve yazılımlarını etkin şekilde kullanan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, lider özelliklere sahip mühendisler ve kadrolar yetiştirmektir.

Jeofizik Mühendisliği, çok disiplinli bir takım çalışması anlayışı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde Jeofizik Mühendisliği ve Bilimi projelerinin öneri,  yürütme ve yayın aşamalarında katkı koyabilecek yetenekte, toplum ve çevre değerlerine duyarlı, mühendislik etiğine sahip Jeofizik Mühendisi ve Bilim İnsanları yetiştirebilecek düzeyde eğitim vermek; ülkemizin yer bilimleri ile ilgili sorunlarına öncelik vermek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve mühendislik projeleri önermek ve yürütmek, elde edilen sonuçları toplumun çıkarına uygulanacak şekilde aktarmak ve ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamaktır. Bu misyonu başarmak için bölümün eğitim ve araştırma programını, alt yapısını, öğretim üye ve personelini sürekli geliştirmektir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği, günün koşullarına uygun ders programları ve bilimsel, endüstriyel araştırma projeleri ile desteklenmiş, yüksek kaliteli lisans ve yüksek lisans eğitimini sağlamak, hem ülkemizde hem de dış ülkelerde cevher hazırlama ve bu bilim dalı ile ilgili diğer alanlarda çalışacak, takım çalışması becerisine sahip, mühendislerin eğitimi için gerekli altyapıyı oluşturmak, cevher hazırlama  ile ilgili politikalarının ülke ve dünya gerçeklerine uygun, doğru biçimde belirlenmesi için, bilimsel ve teknolojik bilgileri sağlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu bilgileri paylaşmak, yeni cevher, kömür hazırlama ve zenginleştirme teknolojilerinin geliştirilmesi,  mevcut teknolojilerin daha verimli hale getirilmesi konularında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek, bu çalışmalar ile ilgili yayınlar yapmak, programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, kurs, seminer, konferans ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemektir.


Fakültemizin Bölümlerinin vizyonları aşağıdaki gibidir:

Maden  Mühendisliğinin vizyonu, eğitim ve öğretim düzeyi açısından uluslararası saygınlığı olan Maden Mühendisliği Bölümleri arasındaki konumunu korumak ve sürdürmek, yeraltı kaynaklarının aranması, bulunması, değerlendirilmesi ve yer altı yapılarının tasarımı konularında, ekonomik ve çevreyle uyumlu, toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap veren, yeni teknolojiler kullanıp geliştirebilen, endüstride aktif rol alabilecek Maden Mühendisleri yetiştirmektir.

Jeoloji Mühendisliğinin vizyonu, Yerbilimlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş, eğitim ve araştırmaları ile önder ve saygın bir konuma gelmektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinin vizyonu, alanında lider ve saygın bir bölüm olmaktır.

Jeofizik Mühendisliğinin vizyonu, Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğretiminde bir mükemmeliyet merkezi konumuna gelmek, ülkemiz mühendislik sorunlarının çözümü için ulusal ve uluslararası projelerde önderlik etmek, erişilen bilgi ve uzmanlığı öğrencilere ve topluma aktarmaktır.

Cevher Hazırlama Mühendisliğinin vizyonu, Uluslararası alanda çok iyi bilinen ve tanınan, Türkiye’de önder Cevher Hazırlama Mühendisliği olarak, sahip olduğu eğitim standartlarını korumak ve geliştirmektir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak ve bilimsel ve teknolojik çözümler üreterek, günümüzde ve gelecekteki taleplere cevap verecek, toplumsal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı, küresel gelişmelere açık, mühendisler yetiştirmektir.