YER 2010 Bilgileri

0_09229

0_09231

0_09232

YER’2010 SUNUŞ

Yerkürenin içini araştırma ve öğrenme, onun doğal kaynaklarını üretip işletme, madenlerin belli işlemler sonucu endüstrinin istediği hammaddeye dönüştürme çalışmaları konusunda Fakültemizde, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği programları faaliyet göstermektedir. Amaçlanan Sempozyum ile bu mühendislik programlarında gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Tasarım Projelerinin konu alanındaki mühendislik mesleğinin yapıldığı Endüstri sektörü temsilcilerinin değerlendirilmelerine sunulması amaçlanmaktadır. Sektörün temel gereksinimlerinin ve öncelik taşıyan güncel araştırmaların neler olduğunun ölçülmesi de Sempozyum sergisindeki etkinlik ile sağlanmış olacaktır.  Meslek eğitiminde sürekli gelişme ve yenilenmenin gerçekleştirilmesi ulusal ve uluslararası akreditasyon sürecinin önemli bir bileşenini oluşturur. Yeraltı doğal kaynakların aranması, işletilmesi ve endüstriye hazırlanması gibi geniş bir yelpazeye yayılmış çalışmaların temelini Tasarım Projeleri oluşturmaktadır. Gelişen teknoloji ve yerbilimleri alanındaki yeniliklerin ürünü olması beklenen tasarım projelerindeki içeriğin ve çalışmanın, bu programlardaki mühendislik eğitiminin ulaştığı düzeyi işaret edebilecektir.  Geçen yıl 2 Haziran 2009 da gerçekleştirilen "Yer Bilimleri Mühendislik Eğitimi Sempozyumu" etkinliğinde Endüstriden ve, değişik Üniversitelerden toplam 10 konuşmacı, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Petrol ve Cevher Hazırlama Mühendisliği alanlarında bildiriler sunmuşlardır. Mühendislik eğitimi kalitesinin arttırılması için yapılması gerekenler katılımcıların katkılarıyla tartışılmıştır. İTÜ de sürdürülen ABET Akreditasyon çalışmaları, Bologna süreci, programların sürekli değerlendirilmeleri, paydaşların görüşlerinin ve hayat boyu öğrenimin önemi, ölçme ve değerlendirmenin önemi üzerinde durulmuştur. Üniversitelerin bilgi üreten kurumlar olması gerektiği, Üniversite-Endüstri ilişkilerinin ve stajların önemi vurgulanmıştır. Bilgisayar Laboratuarları kullanımının daha da arttırılması, Bitirme Tasarım Projelerinin yakın disiplinlerdeki çift danışmanlar tarafından yürütülmesi ve bu konuda takım çalışmasına önem verilmesinin altı çizilmiştir. Mühendislerin işe alınmalarında aranan  uluslar arası kriterler vurgulanarak, bunların ABET kriterleri ile (takım çalışmasına yatkınlık, kendini ifade edebilme, hayat boyu öğrenim gibi) örtüştüğü görülmüştür. Aynı zamanda Fakültemizin Kuruluşunun 57.Yılını kutlama adına Yapılacak Sempozyum ile yerbilimleri mühendislik alanındaki projelerin Kamu kuruluşlarındaki gelişmeleri ve bunların tasarım projelerine yansımaları konu edilerek tartışma ortamı yaratılmış olacaktır. Deneyimlerin ve görüşlerin paylaşılmasında işlev görmesi ümit edilen bu toplantı ile Üniversite ve sektör temsilcilerinin biraraya gelerek işbirliklerini geliştirmelerinde katkılar sağlanacaktır.
Düzenleme Kurulu

0_09233

YER'2010 Programı